Terms of use

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) az E-Group ICT Software Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 11.; Cg. 01-10-045390; a továbbiakban: E-Group, vagy Üzemeltető) által üzemeltetett redata.me oldalon elérhető online szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) és nyilvános fórumainak (Fórumok) igénybe vevője (Ön, vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A regisztráció, illetve a használat során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az E-Group között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv) 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Az E-Group, mint a redata.me honlap üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az E-Group rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az online piactér erre a célra szolgáló felülete, az E-Group által küldött hírlevél, levél, SMS, vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az E-Group a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli, és az ott rögzített külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül az E-Group csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a redata.me rendszer fejlesztéséről, az elérhető, rendszeresen bővülő funkciókról és lehetőségekről, tematikus hírleveleiről, és egyéb direkt marketing célú megkereséseiről, valamint a rendszer hivatalos értesítéseikről.

A redata.me rendszer hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó tematikus és általános hírlevelenként bármikor leiratkozhat felhasználói fiókjában való beállítással vagy a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül. A Felhasználó bármikor megtilthatja a direkt marketing célú küldemények, hívások, üzenetek fogadását a felhasználói fiókjában való beállítással vagy a rendszer által megadott e-mail vagy levélcímén keresztül. A direkt marketing célú megkeresések harmadik személyek hirdetéseit is tartalmazhatják.

A Felhasználóról az E-Group által nyilvántartott adatok, az E-Group által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, az E-Group az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

Az E-Group a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére az E-Group köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

2. Reklamáció, kapcsolattartás

Az E-Group Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló e-mail címen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az E-Group Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

Az E-Group a fenti ügyfélszolgálati tájékoztatástól elkülönült technikai megoldást (pl. “live chat” funkciót) alkalmazhat a Felhasználó azonnali tájékoztatása, a rendszerben történő eligazodása érdekében, mely azonban semmi esetben sem tekinthető az E-Group részéről hivatalos fogyasztói tájékoztatásnak. Az így adott tájékoztatásért, mivel az nem tekinthető hivatalos tájékoztatásnak, az E-Group felelősséget nem vállal.

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal az E-Group szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek) vagy ennek hiányában a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül, ahol a kereskedő e-mailcímeként a fogyasztovedelem@redata.me szolgál.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

A felhasználó az E-Group szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is (erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: https://www.nfh.hu/node/4535), elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu.

3. További információk

További információkat a jelen Általános Felhasználási Feltételek alábbi mellékletei tartalmaznak, amelyek a jelen ÁFF elválaszthatatlan részét képezik.

Adatkezelési Tájékoztató

Szerzői jogot, vagy védjegyet sértő tartalom jelzése:

Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a redata.me honlapon megjelenő információ sérti, úgy az Ekrtv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az E-Group-ot a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek dokumentum az ÁFF 2020. november 9. napjától hatályos verzió.